Szaknyelvi képzés

A 2023/2024-es tanévtől kezdődően az Óbudai Egyetemen a szaknyelvi oktatásra kerül át a fókusz, hogy a hallgatóink idegennyelvi környezetben is képesek legyenek helytállni a szakmájukon belül. Ezen szakmai idegennyelv tudást egy belső feltételrendszer alapján, szaknyelvi órákkal, idegen nyelven oktatott kritérium tárgyakkal biztosítjuk. Azt, hogy a hallgatók szaknyelvi tudása megfelel-e a felállított kritériumoknak, egy belső szaknyelvi alkalmassági felmérő segítségével mérjük.

A fent említett szaknyelvi alkalmassági felmérő teljesítése minden alapképzésben tanuló nappali munkarendű hallgató számára kritériumkövetelmény, de a felmérőt több módon is ki lehet váltani:

1.Nyelvvizsga.

Azon hallgatók, akik már rendelkeznek valamilyen idegen nyelven középfokú komplex vagy felsőfokú államilag elismert nyelvvizsga valamelyikével, s ez a Neptunban rögzítésre került (azaz a hallgató bemutatta a Tanulmányi Irodán a nyelvvizsgáját), mentesülnek a felmérő alól, a szaknyelvi kritériumot az ő esetükben automatikusan teljesítettnek tekintjük.

2.Mobilitási program keretében szerzett kredit vagy szakmai gyakorlat.

Automatikusan elfogadjuk szaknyelvi kompetenciaként a külföldi felsőoktatási intézményben, idegen nyelven tanult tárgy(ak) és idegen nyelven elvégzett számonkérés(ek) eredményeként szerzett tantárgyi érdemjegye(ke)t és kredite(ke)t, elvégzett féléve(ke)t.

3.Külföldi egyetemen szerzett kredit.

Külföldön, idegen nyelven folyó képzésen folytatott felsőoktatási tanulmányok során az egyes tantárgyakban megszerzett érdemjegyek és azokhoz tartozó megszerzett kreditek bizonyos kreditmennyiség felett szintén mentesítenek a felmérő alól.

4.Külföldi szakmai gyakorlat.

Külföldön, idegen nyelven folyó rendszeres szakmai kommunikációval zajló min. 4 hét időtartamú szakmai gyakorlat szintén mentesít a felmérő alól.

5.Idegen nyelvű TDK dolgozat beadása.

Amennyiben egy egyetemi hallgató a TDK dolgozatát idegen nyelven írja meg, s ezt követően az intézményi TDK Konferencián a dolgozatát idegen nyelven elő is adja – mentesül a felmérő alól.

6.Nemzetközi versenyen való részvétel.

Amennyiben egy egyetemi hallgató nemzetközi tanulmányi vagy szakmai versenyen indul el és ott idegen nyelven kommunikál írásban és/vagy szóban – mentesül a felmérő alól.

7.Tudományos kutatómunka, tudományos cikk megjelenése esetén.

Amennyiben egy egyetemi hallgató témavezetője irányításával hazai magyar konferenciára, illetve hazai vagy külföldi nemzetközi konferenciára – bizonyíthatóan ő maga – idegen nyelven cikket ír, majd a konferencián a hallgató részt is vesz és tudományos publikációját idegen nyelven ő maga adja elő, prezentálja – mentesül a felmérő alól.

Amennyiben egy egyetemi hallgató témavezetője irányítása mellett nemzetközi tudományos folyóiratba idegen nyelvű cikket ír és jelentet meg úgy, hogy azt a cikket bizonyítottan ő írta és a cikk anyagát az Egyetemen hallgatósága előtt prezentálja – mentesül a felmérő alól.

8.Nemzetközi hallgatói szervezetben betöltött tisztség.

Bármilyen nemzetközi hallgatói szervezetben betöltött olyan tisztség, amely rendszeres idegen nyelvű kommunikációt követel meg a szervezet tagjaitól a szervezeten belül és kívül, mentesít a felmérő alól.